دانش آموزان برگزیده
 
 
 
ویژه
 
 
 
آموزشهای فوق برنامه
 
 
 
1- برگزاری کلاس کانون زبان در سطح level يك 
 
2-برگزاری کلاس کامپیوتر  
 
 
     
 
 
فرهیختگان
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت