ویژه
 
 
 
 
 
کادر اداری و اجرایی 
 
 معاونین آموزشی
 
 خانم راضیه فیضی         کارشناس معارف
 
 خانم آمنه موقعی          کارشناس ادبیات
 
 معاون فن آوری
خانم لیلا احمدیان           کارشناس ارشد ادبیات
 
 معاون پرورشی
 خانم سیده شهربانو فنایی         کارشناس معارف
 
 معاون  اجرایی
خانم لیلا حیدرپور                            کارشناس ریاضیات
 
 
 معاون امور عمومی
 خانم مریم عزیزی           کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 
 
 
 مربی پرورشی   
خانم مرضیه غزنوی                 کارشناس ریاضیات
 
 
 
 سرپرستان خوابگاه
خانم مهوش پاریزی                     کارشناس تاریخ
خانم فاطمه ارجمند                          کارشناس معارف
 
 خدمتگزار
 خانم حسین پور                                  لیسانس مدیریت
 
 سرایدار
آقای عبدالرحیم صادقی       سیکل
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت