لیست اسامی دبیران 
   معارف
 
1- خانم صدیقه عبدالهی                  کارشناس ارشد علوم قرآنی
2- خانم فرح همت دار                    کارشناس ارشد علوم قرآنی
3- خانم خدیجه عباسی                    کارشناس معارف اسلامی
 
 
 ادبیات
1- خانم راضیه سلمان پور                دکترای ادبیات فارسی
2-خانم صغری  زارع پور                       کارشناس ادبیات فارسی
3- خانم صغری پور حاج آقایی                کارشناس ادبیات فارسی
4- خانم   راستی کردار                            کارشناس ارشد ادبیات فارسی
 
 
 ریاضی
1-  خانم  لیلا جوکار                           کارشناس ارشد ریاضی
2- خانم فریبخت سعادت نیا                   کارشناس ریاضیات
3- خانم صدیقه ریحانی                         کارشناس ریاضیات
4- خانم مریم ژیانی                             کارشناس ارشد ریاضیات
5- خانم ماندانا  طهماسبی                      کارشناس ریاضیات                       
 
                                                          
تربیت بدنی
1- خانم مرضیه دولتخواه                    کارشناس تربیت بدنی
2- خانم ملیحه ثمن                         کارشناس تربیت بدنی
 
 آمادگی دفاعی
1- خانم حلیمه مینویی                                 کارشناس  معارف اسلامی
 زمین شناسی
1- خانم کراری پور                             کارشناس زمین شناسی
 
 
 
ویژه
 
 
 
 
 
 فیزیک 
 
 
1- خانم نسرین ستاره                         کارشناس ارشد فیزیک
2- خانم ندا فلاح                              کارشناس فیزیک
3- خانم محبوبه یزدی زاده                     کارشناس فیزیک 
 
 
 عربی
 
1- خانم لیلا عزیزی                   کارشناس عربی
2-خانم زهرا ظاهری                     کارشناس عربی
3-اقای احمد کریمی                     کارشناس عربی
 
 
 زبان انگلیسی
 
1-  خانم شهره تولایی                      کارشناس ارشد زبان انگلیسی
2- خانم اعظم متین                           کارشناس زبان انگلیسی
3- خانم   فریبا     زحمتکش                     کارشناس زبان انگلیسی
 
 شیمی
 
1- خانم افسانه جعفری زاده                 کارشناس شیمی
2- خانم الهام فاتح                             کارشناس ارشد  شیمی                              3- خانم رقیه قجری                           کارشناس ارشد شیمی
4-خانم ملیحه تنهایی                           کارشناس شیمی
 
 زیست شناسی
 
1- خانم محبوبه خاکی                       کارشناس ارشد زیست شناس
2-خانم عصمت عباسفرد                     کارشناس زیست شناسی 
3- خانم  لیلا غلامزاده                       کارشناس زیست شناسی
 
                                                     
 تاریخ
1- خانم مهناز کمالی                                کارشناس تاریخ
 
جغرافیا
 
1- خانم مریم امیله                                               کارشناس ارشد جغرافی
علوم اجتماعی
1- خانم فرزانه زارع پور                                      کارشناس علوم اجتماعی
 
 
 
     
 
 
فرهیختگان
 
 
 
     
 
نقشه سایت